BookLibrary
Trăm năm cô đơn
Title:      Trăm năm cô đơn
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003887
Authors:      Gabriel García Márquez; Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi, Nguyễn Quốc Dũng dịch
ISBN-10(13):      8935235217416
Publisher:      Văn học. Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
Publication date:      2019
Number of pages:      0
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

 

Book owner:      HuyenTTT2