BookLibrary
Chiến lược kinh doanh = Business strategy : 18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệp
Title:      Chiến lược kinh doanh = Business strategy : 18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệp
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003875
Authors:      The Economist, Jeremy Kourdi ; Khánh Trang dịch
ISBN-10(13):      8935235223271
Publisher:      Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam
Publication date:      2019
Number of pages:      354
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Hướng dẫn cụ thể cách thức phát triển và thực thi chiến lược kinh doanh, phân bổ nguồn lực và dẫn dắt nhân sự cho chiến lược, đổi mới sáng tạo, bán hàng và marketing một cách chiến lược, từ đó giúp các doanh nghiệp tránh được việc đưa ra những quyết định sai lầm

Book owner:      HuyenTTT2